Besluit van Teijin Aramid B.V. in Emmen


Publicatiedatum
28 juli 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT
Termijn
29 juli 2020 - 31 augustus 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Teijin Aramid B.V. Emmen, gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. De aanvraag betreft het aanmaken van dispersie 100% zwavelzuur.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 21 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken inzien vanaf 29 juli 2020:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Tot slot

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer 0598-788000.