Ontwerpbesluit voor DSM Engineering Plastics B.V. in Emmen


Publicatiedatum
14 juli 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT - 17
Termijn
14 juli 2020 - 25 augustus 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 30 maart 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van DSM EP, gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. De aanvraag betreft een verandering in de procesvoering van extruders.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Terinzagelegging

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 14 juli 2020:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 14 juli 2020 tot en met 25 augustus 2020 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer (0800) 9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer (0598) 788000.