Ontwerpbesluit voor RCMA in Ubbena


Publicatiedatum
7 juli 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9492TH - 1
Termijn
8 juli 2020 - 18 augustus 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 16 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van Radio Controlled Modelvliegclub Assen, gelegen aan de Vriezerhoek 1 te Ubbena. De aanvraag betreft het uitbreiden van de openingstijden- en vliegtijden.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Terinzagelegging

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 8  juli 2020:

  • bij de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592;
  • bij de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries, bij de informatiebalie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur of volgens afspraak telefoonnummer 14 0592;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur

het plan met het identificatienummer NL.IMRO.0106.990MG20195505-B001 is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Vanaf 8 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens. Na telefonische afspraak (telefoonnummer (0800) 9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer (0800) 9102.