Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
30 juni 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
30 juni 2020 - 10 augustus 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontwerpbeschikking ter inzage te leggen voor:

Exploitatie van een Energiepark (windmolens en zonnepanelen), plangebied tussen Emmer-Erfscheidenveen en de N391.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 30 juni 2020 tot en met 10 augustus 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 10 augustus 2020 kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een verzoek indienen bij post@drenthe.nl of telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.