Besluit van Zuidema Holding Hoogeveen B.V. in Hoogeveen


Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 24 juni 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Zuidema Holding Hoogeveen B.V., gelegen aan Smirnoffstraat 14 te Hoogeveen. De aanvraag betreft op- en overslag en het (grof) voorsorteren van PMD-afval.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 25 juni 2020 tot en met 5 augustus 2020 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 25 juni 2020:

  • bij de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer (0800) 9102.