Besluit Natuurnetwerk Nederland (NNN)-kaart 2020


Publicatiedatum
24 juni 2020
Type
aankondigingen

Gedeputeerde Staten hebben het besluit Natuurnetwerk Nederland kaart, versie 2020 (NNN-kaart 2020) vastgesteld. Het Natuurwetwerk Nederland (NNN) is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit. Het netwerk bestaat zowel uit afzonderlijke natuurgebieden als uit verbindingszones die deze natuurgebieden met elkaar verbinden. Voor een juiste toepassing van het beschermingsregime van het NNN en een goede subsidieverlening voor natuurbeheer is het van belang de NNN-kaart actueel te houden.

Het ontwerpbesluit NNN-kaart 2020 heeft van 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 ter inzage gelegen. Iedereen is in de gelegenheid gesteld om het ontwerpbesluit in te zien en/of een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 18 zienswijzen op het ontwerpbesluit ingediend. Op basis van de zienswijzen is de NNN-kaart 2020 op een aantal onderdelen aangepast. Er is een perceel toegevoegd aan het NNN en een aantal percelen zijn uit de begrenzing van het NNN gehaald. U kunt de wijzigingen raadplegen in de Nota van Antwoord via www.provincie.drenthe.nl/natuurnetwerk

Het ontwerp Natuurbeheerplan, versie 2021 heeft tegelijk met het ontwerpbesluit NNN-kaart 2020 ter inzage gelegen. In reactie hierop hebben wij zienswijzen binnengekregen. Een van de zienswijzen heeft als gevolg een aanpassing van de NNN-kaart 2020. Het gaat hier om een perceel dat begrensd wordt met het beheertype N00.01 Nog om te vormen naar natuur op de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan. Het perceel ligt echter buiten het NNN. Alleen binnen het NNN zijn subsidiemogelijkheden voor natuurontwikkeling. Daartoe dient dit perceel ook aan het NNN te worden toegevoegd.

Tegen het besluit NNN-kaart 2020 kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Stukken

Nadere informatie over het besluit NNN-kaart 2020 en de stukken kunt u vinden via www.provincie.drenthe.nl/natuurnetwerk en via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.9922.NNNpovDrenthe20WG-VA01

Inlichtingen

Voor nadere informatie over het besluit NNN-kaart 2020 kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum, tel. (0592) 36 55 55.