Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021 vastgesteld


Publicatiedatum
24 juni 2020
Type
aankondigingen

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021 vastgesteld. In het NBP staat aangegeven waar in Drenthe welke (agrarische) natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden. Er staat beschreven hoe deze natuur beheerd en gerealiseerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Dit is het kader voor de subsidieverlening.

Het ontwerp NBP 2021 heeft van 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 ter inzage gelegen. In reactie hierop zijn 26 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan hebben Gedeputeerde Staten het NBP 2021 op een aantal punten aangepast. Op 16 juni 2020 zijn de herziene stukken vastgesteld.

U kunt bovengenoemde stukken vanaf 25 juni 2020 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/natuurbeheer

Beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 25 juni 2020 tot en met 5 augustus 2020 beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van het NBP, versie 2021. Dit op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. Beroep instellen kan bij de Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Assen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wanneer u op deze wijze een beroepschrift heeft ingebracht, kunt u later tegen het besluit in hoger beroep gaan. Dat kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de Rechtbank Noord-Nederland. Voor bovengenoemde procedures is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

  • Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift kunt u kijken op http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften
  • Voor nadere informatie over het Subsidiestelstel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021 kunt u contact opnemen met het loket van Prolander, tel. (0592) 36 50 00 of via e-mail: prolander-snl@prolander.nl. Daarnaast kunt u terecht op de eerdergenoemde websites van de provincie.