Kennisgeving procedure Ontwerp-Luchtvaartnota


Publicatiedatum
29 juni 2020
Type
overig
Termijn
29 mei 2020 - 9 juli 2020
Bijlagen

Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 kunt u uw zienswijze geven over de Ontwerp- Luchtvaartnota, het bijbehorende plan-milieueffectrapport (plan-MER) en de passende beoor- deling. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Met de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 zet het kabinet de nieuwe koers uit voor de luchtvaart. Vier publieke belangen staan hierin centraal:

 • veilige luchtvaart in de lucht en op de grond; goede verbindingen met de belangrijke bestemmingen in de wereld; verbeteren van de leefomgevingskwaliteit en verminderen van het klimaateffect.
 • Het kabinet wil dat de luchtvaart klaar is voor de toekomst.
 • Binnen heldere kaders kan de luchtvaart zich blijven ontwikkelen. Hierbij past ook een duidelijke regierol voor de Rijksoverheid en transparante participatie waarin alle belangen worden mee- genomen.

U kunt reageren op de volgende documenten:

 1. De Ontwerp-Luchtvaartnota: daarin staat de visie van het kabinet op de toekomst van de Luchtvaart tot 2050

 2. Het plan-MER: deze is opgesteld door een onafhankelijk consortium bestaande uit Royal HaskoningDHV, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en Buck Consultants International en beschrijft de effecten van het voorgenomen beleid voor de leefomgeving en de econiomie

 3. De passende beoordeling: deze is opgesteld door Royal HaskoningDHV en beschrijft de effecten van het voorgenomen beleid op de Natura 2000-gebieden.

Hierover kunt u aangeven:

 • Wat vindt u van de beleidskeuzes in de Ontwerp-Luchtvaartnota?
 • Wat u mist als belangrijk aandachtspunt in de Ontwerp-Luchtvaartnota of in de effectrapporten
 • Eventuele onjuistheden in de documenten

Uw zienswijze is welkom

Uw zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via: www.platformparticipatie.nl/luchtvaartnota (let op: vanaf vrijdag 29 mei 2020 kunt u een zienswijze indienen op dit project).

Mondeling

Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.

Post

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie
o.v.v. Luchtvaartnota
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Gelegenheid om informerende vragen te stellen

Om iedereen goed te informeren bieden wij u graag de gelegenheid om vragen te stellen over de ter inzage liggende stukken voordat u een zienswijze indient. Dit kan bij voor- keur online via www.luchtvaartindetoekomst.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw vraag digitaal in te dienen, dan kunt u dit telefonisch doen via telefoonnummer 030 275 96 20.

Wij vragen u om uw vraag van 29 mei tot 25 juni 2020 in te dienen zodat u het antwoord op uw vraag mee kunt nemen in uw zienswijze. Voor de beantwoording van uw vraag zult u worden gebeld door een van onze projectmedewerkers of een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een webinar. Wij streven ernaar om uw vraag binnen een week te beantwoorden.

In het geval u voor een webinar wordt uitgenodigd kan dit langer duren.

Documenten bekijken

Alle documenten staan op: www.platformparticipatie.nl/luchtvaartnota.

Op papier kunt u de documenten van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 tijdens reguliere openingstijden bekijken:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99).
 • Daarnaast kunt u de documenten op alle provinciehuizen inzien.

NB:   In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 kan    het voorkomen dat niet alle inzagelocaties open zijn. Ook kunnen beperkte openingstijden gelden of moet u een afspraak maken wanneer u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Wilt u een papieren exemplaar van de documenten hebben?

Neem dan contact op via telefoonnummer 070 456 89 99 of stuur een e-mail naar: info@platformparticipatie.nl.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat analyseert alle zienswijzen en weegt ze af.

De reactie op de zienswijzen kunt u lezen in de Nota van Antwoord die eind 2020 wordt uitgebracht bij publicatie van de definitieve Luchtvaartnota. Indieners van een zienswijze krijgen hiervan een bericht.

Informatie

Meer informatie over de Ontwerp-Luchtvaartnota en andere luchtvaartonderwerpen vindt u op: www.luchtvaartindetoekomst.nl. Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99.