Ontwerpbesluit voor Teijin Aramid B.V. in Emmen


Publicatiedatum
19 mei 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT
Termijn
20 mei 2020 - 30 juni 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 23 december 2019 een gefaseerde aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van Teijin Aramid B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. De aanvraag betreft nieuwbouw utility-gebouwen (fase 2).

Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Terinzagelegging

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 20 mei 2020:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 20 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0598-788000) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer 0598-788000.