Terinzagelegging goedkeuring faunabeheerplan landelijk vrijgestelde soorten


Publicatiedatum
2 mei 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
2 mei 2020 - 12 juni 2020
Bijlagen

Om te kunnen voldoen aan artikel 3.12 lid 7 heeft FBE-Drenthe GS verzocht het faunabeheerplan landelijk vrijgestelde soorten 2020-2014 goed te keuren. Het faunabeheerplan voldoet aan de vereisten uit de Wet natuurbescherming en provinciale omgevingsverordening Drenthe en is door GS goedgekeurd.

Tot en met 12 juni 2020 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.