Omgevingsvergunning: Besluit voor Bio Energy Coevorden B.V. in Coevorden


Publicatiedatum
5 mei 2020
Type
omgevingsvergunning
Termijn
6 mei 2020 - 16 juni 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 5 mei 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Bio Energy Coevorden B.V., gelegen aan Berlijnse Weg 1 te Coevorden. De aanvraag betreft het realiseren van een inpandige opslag voor vloeibare hulpstoffen en gasflessen.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 6 mei 2020 tot en met 16 juni 2020 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 6 mei 2020:

  • bij de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Kasteel 1 te Coevorden: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens op woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk, telefoonnummer 14 0524;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.