Ontwerpbesluit aanwijzing zwemwaterlocaties 2020


Publicatiedatum
10 maart 2020
Type
overig
Termijn
11 maart 2020 - 21 april 2020

Ontwerpbesluit aanwijzing zwemwateren 2020

Aanwijzen zwemwaterlocaties 2020

In de provincie Drenthe is aan 40 zwemgelegenheden in oppervlaktewateren de functie zwemwater toegekend. Deze locaties worden bij besluit aangewezen als zwemwater.

Bij de aangewezen locaties wordt gedurende het zwemseizoen de kwaliteit regelmatig gecontroleerd.

De provincie houdt de hygiëne, veiligheid en waterkwaliteit in de gaten en kan indien nodig tijdelijk een negatief zwemadvies instellen. Zwemmers worden geadviseerd om te zwemmen bij de aangewezen zwemlocaties.

Het aanwijzen van zwemlocaties gebeurt jaarlijks vóór aanvang van het zwemseizoen op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

HEEFT U EEN IDEE VOOR EEN NIEUWE LOCATIE?

U kunt suggesties doen voor nieuwe zwemlocaties. Deze zullen wij onder andere beoordelen op veiligheid en op het aantal zwemmers dat verwacht kan worden. Vervolgens controleren wij ten minste twee zwemseizoenen lang of de waterkwaliteit voldoende is. Dat is weliswaar een lange periode, maar onze zorgvuldigheid is in het belang van uw gezondheid. Een toelichting op de aanwijzing van zwemlocaties vindt u bij de stukken die ter inzage liggen.

INSPRAAKREACTIES

Het “Ontwerpbesluit aangewezen zwemlocaties in de provincie Drenthe voor het zwemseizoen 2020” inclusief de “Ontwerplijst Zwemlocaties Drenthe 2020” liggen van 11 maart 2019 tot en met 21 april 2020 ter inzage op het provinciehuis van Drenthe aan de Westerbrink 1 te Assen (0592) 36 55 55, op de gemeentehuizen van alle Drentse gemeenten en in de hoofdkantoren van de Drentse waterschappen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze en het verkrijgen van nadere inlichtingen kunt u zich de heer N. Doorten (0592) 365377.

Op www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen vindt u meer informatie en de mogelijkheden om te reageren. Op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw regio van gemeente, waterschap, provincie en Rijk? Abonneer u op de e-mailservice van www.overheid.nl.

Het ontwerpbesluit kunt u ook op www.drenthe.nl/zwemwater raadplegen. U kunt uw zienswijze echter niet kenbaar maken via deze website.

Assen, 10 maart 2020