Eerste formele inspraakronde N34 Emmen – De Punt


Publicatiedatum
3 maart 2020
Type
inspraak

Kennisgeving planvoornemen gedeeltelijke verdubbeling Hunebedhighway N34 en reconstructie verkeersplein Gieten en MER-procedure

Gedeputeerde Staten van Drenthe geven hierbij kennis van hun voornemen om ten behoeve van de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de reconstructie van het verkeersplein Gieten een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 wet ruimtelijk ordening voor te bereiden, dan wel een projectbesluit zoals bedoeld in de Omgevingswet (inwerkingtreding naar verwachting per 01-01-2021) en voor het planvoornemen de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen.

Met deze kennisgeving geeft het bevoegd gezag aan dat zij vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de projectprocedure gaat toepassen indien het planvoornemen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd.  Tevens geeft het bevoegd gezag aan dat de ‘Verkenning’ naar de mogelijke oplossingsrichtingen zoals bedoeld in de Omgevingswet hiermee van start gaat en dat de eerste stap hiervoor het publiceren van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gedeeltelijke verdubbeling N34 betreft.

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat vanaf 5 maart 2020 de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de reconstructie van het verkeersplein Gieten ter inzage ligt gedurende zes weken, tot en met woensdag 15 april 2020. Door deze bekendmaking gaat de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) van start. Een ieder kan gedurende deze periode een zienswijze indienen op of adviezen aandragen over de inhoud van het op te stellen Milieueffectrapport (MER).

U kunt uw zienswijze indienen bij Provincie Drenthe:

  • per post onder vermelding van zienswijze NRD Gedeeltelijke verdubbeling N34 t.a.v. dhr. M. Pasjes Postbus 122, 9400 AC te Assen.
  • per e-mail: o.v.v. zienswijze NRD Gedeeltelijke verdubbeling N34 t.a.v. dhr. M. Pasjes  post@drenthe.nl

Over de notitie Reikwijdte en Detailniveau

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau inclusief bijlagen bevat de resultaten van een uitgebreid verkeersonderzoek en de resultaten van een uitgebreide gebiedsanalyse en bevat voldoende informatie om redelijkerwijs te begrijpen wat de inhoud en de opzet van het op te stellen MER gaat worden. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau bevat daarmee de benodigde informatie over oplossingsmogelijkheden voor de opgave. De oplossingsmogelijkheden worden verder verkend en onderzocht in het Milieueffectrapport.

Na de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau - naar verwachting oktober 2020 door Provinciale Staten -  wordt gestart met de eerste fase MER. Het bevoegde gezag beschouwt dit tevens als nadere verkenning van de oplossingsrichtingen in het kader van de projectprocedure onder de Omgevingswet. Op basis van de resultaten uit de eerste fase MER en resultaten uit het participatie- en omgevingsproces besluiten Gedeputeerde Staten middels een voorkeursbesluit dan wel voorkeursbeslissing in het kader van de Omgevingswet over het voorkeursalternatief. Dit voorkeursbesluit dan wel voorkeursbeslissing wordt vervolgens ter inzage gelegd en daarmee wordt de gelegenheid geboden om hierop zienswijzen in te dienen. Naar verwachting zal dit rond de zomer van 2022 zijn.

Natura 2000

Omdat voor de beoogde ontwikkeling op voorhand significante effecten op Natura 2000-gebieden niet kan worden uitgesloten, is een passende beoordeling vereist en is het provinciaal inpassingsplan  om die reden MER-plichtig (artikel 7.2a Wet milieubeheer). Met het opstellen van het MER wordt daarmee aan die verplichting voldaan.

De wettelijke adviseurs en betrokken bestuursorganen, die bij de besluitvorming over een inpassingsplan betrokken zijn, worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Ook de onafhankelijke Commissie m.e.r. wordt om advies gevraagd. Daarnaast kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden een reactie geven over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau inclusief bijlagen.

Participatie

Een belangrijk onderdeel van de projectprocedure zoals bedoeld in de Omgevingswet is participatie.  In het kader van de projectprocedure geeft het bevoegd gezag met deze publicatie tevens kennis van de wijze waarop de omgeving bij de verkenning is en wordt betrokken.

Met de gedeeltelijke verdubbeling en de reconstructie van het verkeersplein Gieten gaan veel belangen gemoeid. Het bevoegd gezag vindt het dan ook van belang om een zorgvuldig participatie- en omgevingsproces te doorlopen. Daarom is een omgevingsproces ingericht. Binnen het omgevingsproces wordt  ingezet op fysieke ontmoeting door middel van bijeenkomsten. Daarnaast wordt gecommuniceerd via de website van de provincie Drenthe en de nieuwsbrief N34 breed (waar ook andere projecten op/aan de N34 aandacht krijgen).

Belangrijk bij dit proces is de vormgeving van de communicatie- en overlegstructuur. Om hier invulling aan te geven zijn verschillende overleggroepen ingericht:

  • Klankbordgroep
  • Focusgroep(en)
  • Bestuurlijke begeleidingsgroep
  • Ambtelijke begeleidingsgroep
  • Interne klankbordgroep

Deze groepen zijn bij de totstandkoming van de verkeersonderzoeken en de gebiedsanalyse betrokken en zijn op de hoogte gesteld van de inhoud van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Burgers en overige belanghebbenden worden ook middels nieuwsbrieven, informatie op de website van de provincie, op www.Hunebedhighway.com en publicaties in de media gedurende het proces op de hoogte gehouden. Ook zijn vooruitlopend op de terinzagelegging van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau twee informatiebijeenkomsten gehouden, namelijk op donderdag 30 januari 2020 in Borger en op donderdag 6 februari 2020 in Gieten.

Daarnaast zijn en worden naar behoefte de betrokken colleges van Burgemeesters en wethouders en de gemeenteraden lopende het proces geïnformeerd zo ook voorafgaand aan de reeds gehouden informatiebijeenkomsten. Ook heeft ieder college zitting  in de bestuurlijke begeleidingsgroep onder voorzitterschap van de gedeputeerde Verkeer en Vervoer. Tevens worden gedurende het proces (individuele) gesprekken met stakeholders en inwoners gevoerd.

In het rapport Gedeeltelijke verdubbeling N34, Omgevingsproces: resultaten participatie wordt het omgevingsproces uitvoerig beschreven. Dit rapport is als bijlage bij de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau bijgevoegd.

Terinzagelegging

Voor geïnteresseerden ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau inclusief bijlagen vanaf donderdag 5 maart 2020 tot en met woensdag 15 april 2020 ter inzage op de volgende locaties:

Gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries

Onderstaand de openingstijden gemeentelijke publieksbalie:

Maandag t/m woensdag 8.30 – 17.00 uur

Donderdag 8.30 – 19.00 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur.

Gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50 in Exloo

De stukken die ter inzage liggen, kunnen worden ingezien bij het Klantcontactcentrum.

Het Klantcontactcentrum werkt op afspraak. U kunt een afspraak maken binnen de reguliere openingstijden.

Voor meer informatie over het maken van een afspraak en de openingstijden van de balie verwijzen wij naar de contactpagina op de website: https://www.borger-odoorn.nl/bestuur-en-organisatie/contact.html

Openingstijden (op afspraak) Telefoon: 14 0591

Maandag 8.30-16.30 uur

Dinsdag 8.30-16.30 uur

Woensdag 8.30-16.30 uur

Donderdag 8.30-16.30 en 17.00-19.00 uur

Vrijdag 8.30-12.00 uur

Gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten

De stukken die ter inzage liggen, kunnen worden ingezien conform de vermelding op de website www.aaenhunze.nl (Burgerzaken)

Maandag:              8.30 tot 12.30 uur

Dinsdag:                8.30 tot 12.30 uur

Woensdag:            8.30 tot 16.00 uur

Donderdag:           8.30 tot 19.00 uur

Vrijdag:                  8.30 tot 12.30 uur

Gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 in Emmen.

U kunt een afspraak maken binnen de reguliere openingstijden. https://gemeente.emmen.nl/producten/wob-verzoek-informatieverzoek-indienen

maandag tot en met woensdag: 8.30 uur - 16.30 uur

donderdag: 8.30 uur -  16.30 uur en van 17.00 uur - 19.00 uur en

vrijdag: 8.30 uur - 12.00 uur

Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1 in Assen

maandag tot en met woensdag: 8.30 uur - 16.30 uur

donderdag: 8.30 uur -  16.30 uur en van 17.00 uur - 19.00 uur en

vrijdag: 8.30 uur - 12.00 uur

U kunt de stukken ook digitaal bekijken op onze website.

Binnengekomen reacties worden gebruikt bij het bepalen van de verdere aanpak van de verkenning en de opstelling van het milieueffectrapport. De reacties en de adviezen van de wettelijke adviseurs, betrokken bestuursorganen en de onafhankelijke Commissie m.e.r. worden voorzien van een reactie en eventueel meegenomen bij het op stellen milieueffectrapport. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt naar verwachting in oktober 2020 vastgesteld  door Provinciale Staten.