Terinzagelegging besluit Ontgrondingen; verleende vergunning


Publicatiedatum
4 maart 2020
Type
ontgrondingenvergunning
Locatie
Postcode: BORGER - -ODOORN
Termijn
4 maart 2020 - 14 april 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Ontgrondingenwet een vergunning hebben verleend.

De vergunning heeft betrekking op het wijzigen van de tenaamstelling van de ontgrondingsvergunning Borger-Odoorn-2008-1. Deze vergunning is verleend voor het ontgronden van het terrein in de gemeente Borger-Odoorn, kadastraal bekend Borger, sectie R, nummer(s) 744 en 745, plaatselijk bekend Noorderblokplaatsen te Drouwenermond.

U kunt de vergunning vanaf 4 maart 2020 tot en met 14 april 2020 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden gekregen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.