Ter inzagelegging ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021


Publicatiedatum
14 februari 2020
Type
aankondigingen
Termijn
14 februari 2020 - 26 maart 2020

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021 vastgesteld. Het plan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, (agrarische) natuur en landschapselementen in de provincie Drenthe. In het plan staat aangegeven voor welke percelen een wijziging wordt voorgesteld en welke vorm van beheer van toepassing is. Van 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 ligt het ontwerpbesluit ter inzage. U kunt hierop reageren door een zienswijze in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe

Van 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 ligt het ontwerpbesluit ter inzage.

Gedeputeerde Staten van Drenthe willen het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021 in de loop van 2020 vaststellen.

Ter inzage

Het ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021 en de hierbij behorende stukken zijn vanaf 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 in te zien op de website: Natuurbeheer en natuurbeheerplannen

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen vanaf 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 op het ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021 een zienswijze indienen.

Een zienswijze indienen kan op de volgende manier:

  • Een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.
  • Een schriftelijke zienswijze digitaal indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.
  • Een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via het Klantencontactcentrum, tel. 0592 – 36 55 55.

Inlichtingen

  • Voor meer informatie over het Subsidiestelstel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2020 kunt u contact opnemen met het loket van Prolander, tel. 0592 – 36 50 00 of via e-mail: prolander-snl@prolander.nl. Daarnaast kunt u terecht op de websites van de provincie.
  • Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze verwijzen wij u naar de pagina bezwaar, beroep en zienswijzen