Bodemsanering; evaluatie locatie Blankenslaan West te Hoogeveen


Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 3 december 2019 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van BEMOG Projectontwikkeling.

Het betreft de locatie Blankenslaan West te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen.

Van 12 oktober 2019 tot 14 november 2019 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 2 november 2017 hebben GS van Drenthe ingestemd met het deelsaneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was het terrein geschikt te maken voor de functie wonen.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat aan deze doelstelling is voldaan.

Belanghebbenden hebben tot en met 26 februari 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 12 februari 2020 tot en met 26 februari 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer L. Wallinga, telefoonnummer (0592) 754469.