Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, ontheffing sondeerwerkzaamheden


Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 6.9 en artikel 6.21, van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe hebben besloten een beschikking ter inzage te leggen voor:

Het verlenen van een ontheffing voor sondeerwerkzaamheden binnen het grondwaterbeschermingsgebied van Drenthe, lokaal bekend Valtherbos- Noordbargeres- kavel 1041 aan de Ermerweg te Emmen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 30 januari 2020 tot en met 11 maart 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na de dag van

verzending van dit besluit, tot en met 11 maart 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure zie: http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften