Natuurbeschermingsvergunning: Intrekken ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
10 januari 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
10 januari 2020 - 21 februari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 5.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet natuurbescherming hebben besloten de ontheffing aan Stichting Struikrovers voor het opvangen en uitzetten van de boommarter, bunzing, das, hermelijn, steenmarter en wezel in Groningen, Drenthe en Overijssel d.d. 20 december 2018 met kenmerk 201802149-00794827 in te trekken.

Tot en met 21 februari 2020 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.