Terinzagelegging goedkeuring werkplannen Wildbeheereenheden


Publicatiedatum
9 januari 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
9 januari 2020 - 31 januari 2020
Bijlagen

Op 20 december 2019 hebben wij onze goedkeuring verleend aan de 21 werkplannen die de Stichting Faunabeheereenheid Drenthe ons op grond van voorschrift 3.1 van de aan haar verleende ontheffing van 19 december 2019 met kenmerk 51/VTH/2019002832 heeft ingediend. De werkplannen omvatten een nadere invulling van de ontheffing die wij aan de Faunabeheereenheid Drenthe hebben verleend.

Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten. De dag van verzending is 20 december 2019. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.