Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming - schade


Publicatiedatum
9 januari 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
9 januari 2020 - 30 januari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor het beheer van reeën in de provincie Drenthe en het Faunabeheerplan ree 2019-2023 goed te keuren.

U kunt de beschikking vanaf 9 januari 2020 tot en met 30 januari 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 30 januari 2020 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe tegen de verleende ontheffing. U kunt tegen het Faunabeheerplan ree 2019-2023 geen bezwaar indienen. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.