Bodemsanering; Marconistraat 1/1a te Hoogeveen


Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 19 september 2019 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van Brand Energy & Infrastructure Service BV ter plaatse van locatie Marconistraat 1/1a te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen. Op 14 november 2019 zijn aanvullende gegevens binnengekomen.

Brand Energy & Infrastructure Service BV is van plan de bodem te saneren.

De bodemsanering houdt in dat de grond wordt ontgraven en dat het grondwater wordt gesaneerd door biologisch afbraak te stimuleren (in-situ maatregelen).

Het doel van de bodemsanering is gebruiksbeperkingen weg te nemen. Daarbij is rekening gehouden met het huidige en toekomstige gebruik als industrie.

De bodemsanering start begin 2020. De ontgraving duurt circa één week. De in-situ maatregelen worden in de jaren daarna uitgevoerd, tot uiterlijk 2027.

In het kader van artikel 39 van de Wbb zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe van plan in te stemmen met het deelsaneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 23 januari 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het deelsaneringsplan ligt van 9 januari tot en met 23 januari 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • bij de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur;

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer J. Buist, telefoonnummer (0592) 754519.