Omgevingsvergunning: Goedkeuringsbesluit voor Attero Noord B.V. in Wijster


Publicatiedatum
24 december 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM - 7
Termijn
24 december 2019 - 4 februari 2020

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen u mede dat zij het verzoek van 6 december 2019 van Attero Noord B.V., Vamweg 7 te Wijster voor uitstel van de termijnen voor het aanbrengen van een dubbele bovenafdichting in het kader van het "Dak van Drenthe" en het indienen van een nazorgplan en een landschappelijk inpassingsplan, hebben goedgekeurd.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 24 december 2019 tot en met 4 februari 2020 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 24 december 2019:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.