Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
11 december 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
11 december 2019 - 21 januari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

Het kappen van bomen met nesten van roeken, kade Meppelerdiep ten westen van Handelsweg te Meppel.

U kunt de beschikking vanaf 11 december 2019 tot en met 21 januari 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 21 januari 2020 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.