Ter inzagelegging besluit Ontgrondingen; verleende vergunning


Publicatiedatum
10 december 2019
Type
ontgrondingenvergunning
Termijn
10 december 2019 - 20 januari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Ontgrondingenwet een vergunning hebben verleend.

De vergunning heeft betrekking op het verlengen van de geldigheidsduur van ontgrondingsvergunning Nijeveen-1963-5. Deze vergunning is verleend voor het ontgronden van het terrein in de gemeente Nijeveen, sectie G, nummer(s) 190, 375, 376, 672 en 676.

U kunt de vergunning vanaf 10 december 2019 tot en met 20 januari 2020 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden gekregen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure