Ontheffing Provinciale Omgevingsverordening- sonderingen


Publicatiedatum
23 november 2019
Type
overig
Locatie
Postcode: 7815RA - 1
Termijn
23 november 2019 - 3 januari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 6.15 en artikel 6.21 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe een ontheffing hebben verleend voor:

Sondeerwerkzaamheden binnen het grondwaterbeschermingsgebied Valtherbos-

Noordbargeres, Walstraat 1 te Emmen.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken vanaf 23 november 2019 tot en met 3 januari 2020 digitaal inzien op website

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit, tot en met 3 januari 2020, een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure zie: http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften