Terinzagelegging: Ontheffing Provinciale Omgevingsverordening- sonderingen


Publicatiedatum
8 november 2019
Type
overig
Termijn
8 november 2019 - 18 december 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 6.9 en artikel 6.21, van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe hebben besloten een beschikking ter inzage te leggen voor:

Het verlenen van een ontheffing voor sondeerwerkzaamheden binnen het grondwaterbeschermingsgebied van Drenthe, lokaal bekend Valtherbos- Noordbargeres.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 8 november 2019 tot en met 18 december 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na de dag van

verzending van dit besluit, tot en met 18 december 2019, een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure zie: http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften