Besluit voor Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle


Publicatiedatum
13 november 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7909HS - 7
Termijn
14 november 2019 - 12 december 2019
Bijlagen

Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor Waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning hebben bekendgemaakt aan Waterschap Drents Overijsselse Delta, gelegen aan Dokter van Deenweg 186 te Zwolle. De aanvraag betreft het bouwen en realiseren van een zonnepark op het RWZI-terrein, Nijstad 7 te Echten.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 1 november 2019 tot en met 12 december 2019 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 1 november 2019:

-      bij de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur;

-      bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, via telefoonnummer 0800-9102.