Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
30 oktober 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
30 oktober 2019 - 10 december 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

de sloop en nieuwbouw, Stationsstraat 5-9 in Gieten.

U kunt de beschikking vanaf 30 oktober 2019 tot en met 10 december 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 10 december 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.