Omgevingsvergunning; Besluit voor Royal Friesland Campina in Beilen


Publicatiedatum
30 oktober 2019
Type
omgevingsvergunning
Termijn
31 oktober 2019 - 11 december 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 30 oktober 2019 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Royal FrieslandCampina, gelegen aan De Perk 30 te Beilen. De aanvraag betreft het plaatsen van bovengrondse tanks voor water, verdunde natriumhydroxide en verdunde salpeterzuur.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 31 oktober 2019 tot en met 11 december 2019 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 31 oktober 2019:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer: 0800-9102.