Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle


Publicatiedatum
9 oktober 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7909HS

Op 2 september 2019 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle. De aanvraag betreft het bouwen en realiseren van een zonnepark op het RWZI-terrein, Nijstad 7 te Echten.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.