Ter inzagelegging besluit Ontgrondingen; verleende vergunning


Publicatiedatum
9 oktober 2019
Type
ontgrondingenvergunning
Termijn
9 oktober 2019 - 19 november 2019
Bijlagen

De vergunning heeft betrekking op het ontgronden van het terrein in de gemeente Borger-Odoorn, kadastraal bekend Odoorn, sectie N, nummer 644, plaatselijk bekend Tweederdeweg te
Nieuw-Buinen.

U kunt de vergunning vanaf 9 oktober 2019 tot en met 19 november 2019 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden gekregen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure