Ontwerpbesluit voor Morssinkhof Plastics B.V. in Emmen


Publicatiedatum
1 oktober 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT
Termijn
2 oktober 2019 - 12 november 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 18 december 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van Morssinkhof Plastics B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. De aanvraag betreft bouwen van een nieuw silopark.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Terinzagelegging

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 2 oktober 2019:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 2 oktober 2019 tot en met 12 november 2019 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer 0800-9102.