Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER Luchtruimherziening


Publicatiedatum
10 september 2019
Type
overig
Termijn
10 september 2019 - 7 oktober 2019

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatsecretaris van Defensie hebben het voornemen de indeling van  het  Nederlandse  luchtruim  te  herzien.  Ten behoeve van de besluitvorming wordt een Plan-MER (milieueffectrapport) voorbereid met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Van dinsdag 10 september tot en met maandag 7 oktober 2019 kunt u over deze notitie een zienswijze geven.   In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Luchtruimherziening

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Defensie en de luchtverkeers- leidingsorganisaties LVNL*, CLSK* en MUAC* werken samen aan de herziening van het Nederlandse luchtruim. Het gebruik van het luchtruim is de afgelopen decennia sterk veranderd en deze veranderingen zullen zich ook in de toekomst blijven voordoen.     Een grootschalige herziening van het luchtruim is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen op het vlak van duurzaamheid, efficiëncy en capaciteit.

Plan-MER

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie nemen, zoals in het regeerakkoord afgesproken, een besluit over de herziening van    het Nederlandse  luchtruim.  Bij  dat  besluit  wordt  vermeld  op  welke  wijze  rekening is gehouden met de gevolgen van de herziening van het Nederlandse luchtruim voor   de leefomgeving, zoals in het plan-MER staat beschreven. De eerste stap in het opstellen van een plan-MER is de terinzagelegging van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau waarin staat wat in het plan-MER onderzocht zal worden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau bestaat uit vier delen:

  • Het eerste deel beschrijft algemene informatie over de luchtruimherziening en de aanleiding voor een plan-MER;
  • Het tweede deel beschrijft de varianten, hoe varianten opgebouwd worden en het proces tot de voorkeursvariant;
  • Het derde deel beschrijft het toetsingskader met de thema’s en criteria waarop de effecten worden bepaald;
  • Het vierde deel beschrijft het proces en (vervolg)procedure.

U kunt uw zienswijze geven over de gehele Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

  • *LVNL = Luchtverkeersleiding Nederland
  • *CLSK = Commando Luchtstrijdkrachten
  • *MUAC = Maastricht Upper Area Control Centre

Uw zienswijze is welkom

Tussen dinsdag 10 september en maandag 7 oktober 2019 kunt u op drie manieren een zienswijze indienen.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via: www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening. Let op: vanaf dinsdag 10 september 2019 kunt u een zienswijze indienen op dit project.

Mondeling

Tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.

Post

Ministerie van Infrastructuur Waterstaat Directie Participatie, t.a.v. Luchtruimherziening Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Document bekijken

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat vanaf dinsdag 10 september 2019 op www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening.

Op papier kunt u het document van dinsdag 10 september tot en met maandag 7 oktober 2019 tijdens reguliere openingstijden bekijken:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat , Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99). Daarnaast is het document op alle provinciehuizen in Nederland in te zien.

Wat gebeurt er met uw zienswijze

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie vragen aan de Commissie voor de milieueffectrapportage advies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, inclusief de daarop ingebrachte zienswijzen. Na sluiting van de ziens- wijzentermijn analyseren de ministeries alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie betrekken uw zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij het opstellen van het milieueffectrapport (Plan-MER). In een Nota van Antwoord gaan zij bovendien in op alle zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Indieners krijgen hiervan bericht.

Informatie

Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening.