Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
4 september 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
4 september 2019 - 15 oktober 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.3, lid 1, van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor het doden van overzomerende grauwe ganzen met behulp van geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan percelen grasland, nabij Bremenbergweg Wanneperveen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 4 september 2019 tot en met 15 oktober 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 15 oktober 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften