Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
7 augustus 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.3, lid 1, van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor het doden van roeken en overzomerende grauwe ganzen met behulp van geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

U kunt de beschikking vanaf 7 augustus 2019 tot en met 17 september 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 17 september 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.