Bodemsanering; locatie Industrieweg 24 Meppel


Publicatiedatum
13 augustus 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7944HT
Termijn
14 augustus 2019 - 25 september 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 11 juli 2019 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van Scania Production Meppel B.V. ter plaatse van locatie Industrieweg 24 te Meppel, gemeente Meppel.

Sweco Nederland B.V. is van plan de bodem te saneren.

De bodemsanering houdt in dat het grondwater wordt gemonitord.

Het doel van de bodemsanering is vaststellen dat sprake is van een stabiele grondwaterverontreiniging. Daarbij is rekening gehouden met het huidige en toekomstige gebruik als bedrijfsterrein.

De bodemsanering start in 2020 en zal 7 jaren duren.

In het kader van artikel 39 van de Wbb zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe van plan in te stemmen met het saneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 24 september 2019 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Wie geen zienswijze naar voren brengt kan later, als het definitieve besluit is genomen, niet meer een bezwaarschrift indienen tegen het besluit. Ook kan dan geen beroep ingesteld worden, tenzij er een niet verwijtbare reden kan worden aangevoerd voor het niet ingediend hebben van een zienswijze.

Het saneringsplan ligt van 14 augustus tot en met 24 september 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (Afdeling Beleid en Advies), telefoonnummer 14 0522;

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568.