Besluit voor De Valk Wekerom in Meppel


Publicatiedatum
6 augustus 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7942JX
Termijn
7 augustus 2019 - 17 september 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 6 augustus 2019 een omgevingsvergunning hebben verleend aan De Valk Wekerom, gelegen aan Groeneveld 2 te Meppel. De aanvraag betreft het realiseren van een tweede stortput met bijbehorende overkapping.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 7 augustus 2019 tot en met 17 september 2019 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt tijdens de bezwaartermijn het besluit en de bijbehorende stukken inzien:

  • bij de gemeente Meppel, Stadhuis, Loket Bouwen en Wonen, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 13.30 uur en woensdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Telefonisch op afspraak via 14 0522 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer: 0800-9102.