Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2020 (NBP) en de Natuur Netwerk Nederland kaart (NNN-kaart) 2019


Publicatiedatum
11 juli 2019
Type
aankondigingen

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2020 (NBP) en de Natuur Netwerk Nederland kaart (NNN-kaart) 2019 vastgesteld. In het NBP staat aangegeven waar en welke (agrarische) natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd en gerealiseerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Dit is het kader voor de subsidieverlening. Het NNN is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit. Het netwerk bestaat zowel uit afzonderlijke natuurgebieden als uit verbindingszones die deze natuurgebieden met elkaar verbinden.

Het ontwerp NBP 2020 heeft van 29 maart 2019 tot en met 9 mei 2019 ter inzage gelegen. In reactie hierop hebben wij 18 zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben Gedeputeerde Staten het NBP 2020 en NNN-kaart 2019 op een aantal punten aangepast en op 2 juli 2019 vastgesteld.

U kunt bovengenoemde stukken vanaf 12 juli 2019 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/natuurbeheer

Beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 12 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019 op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht tegen het vaststellingsbesluit van het NBP, versie 2020, beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Assen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.  Degene die op deze wijze een beroepschrift heeft ingebracht, kan later tegen het besluit in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Nederland. Voor bovengenoemde procedures is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

  • Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen u naar http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften
  • Voor nadere informatie over het Subsidiestelstel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2020 kunt u contact opnemen met het loket van Prolander, tel. 0592 – 36 50 00 of via e-mail: prolander-snl@prolander.nl. Daarnaast kunt u terecht op onze eerdergenoemde websites van de provincie.