Besluit voor Recycling Westerveld B.V. in Havelte


Publicatiedatum
3 juli 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7971PA - 27
Termijn
4 juli 2019 - 14 augustus 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 3 juli 2019 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Recycling Westerveld BV, gelegen aan Oeveraseweg 27 te Havelte. Het betreft het aanpassen van de vergunning met maatwerkvoorschriften geur, die per 1 januari 2021 van rechtswege komen te vervallen.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 4 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt tijdens de bezwaartermijn het besluit en de bijbehorende stukken inzien:

  • bij de gemeente Westerveld, team Leefomgeving (gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Diever) op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur; buiten kantooruren volgens afspraak;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer (0800-9102).