Ter inzagelegging besluit Waterwet; verleende vergunning


Publicatiedatum
25 juni 2019
Type
overig
Termijn
26 juni 2019 - 6 augustus 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Waterwet een vergunning hebben verleend.

De vergunning heeft betrekking op voor de realisatie en exploitatie van een open bodemenergiesysteem aan de Reggersweg te Meppel, perceel kadastraal bekend Meppel, sectie C, nummer 4654.

U kunt de vergunning vanaf 26 juni 2019 tot en met 6 augustus 2019 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden gekregen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure