Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
25 juni 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
25 juni 2019 - 5 augustus 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een definitieve beschikking te verlenen voor:

de aanpassing van enkele voorschriften van de bestaande Wnb-vergunning voor het FestiValderAa, Schipborgerzand Schipborg, nabij Heidesteeg.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 25 juni 2019 tot en met 5 augustus 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 5 augustus 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door tijdig een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.