Ontwerp-vaststellingsbesluit Gaswinning Groningenveld 2019-2020


Publicatiedatum
23 juni 2019
Type
overig
Termijn
24 juni 2019 - 5 augustus 2019

In september 2019 neemt het kabinet een besluit over de gaswinning in Groningen voor het gasjaar 2019-2020. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft hiervoor twee operationele strategieën met bijbehorende dreigings-en risicoanalyses (Hazard and Risk Assessment, HRA) ingediend. De betrokken provincies, gemeenten, waterschappen, Veiligheidsregio Groningen, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO, KNMI en de Mijnraad adviseerden over de veiligheidsaspecten van gaswinning en deze operationele strategieën. Mede op basis van deze adviezen ligt nu een conceptbesluit ter inzage over de gaswinning in Groningen voor komend jaar.

Dit besluit heet een ontwerp-vaststellingsbesluit. Op grond van artikel 52d, eerste lid, van de Mijnbouwwet en de Algemene wet bestuursrecht stelt de minister van Economische Zaken en Klimaat de operationele strategie voor het Groningenveld vast en doorloopt hiervoor de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Kabinet: einde aan gaswinning in Groningen

In noordoost-Groningen vinden door gaswinning aardbevingen plaats. Het kabinet heeft op 29 maart 2018 besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2030 te beëindigen. De Mijnbouwwet is gewijzigd waardoor NAM wordt opgedragen niet meer te winnen uit het Groningenveld dan nodig is voor leveringszekerheid. Door de afbouw van de vraag en de beschikbaarheid van alternatieven wordt deze benodigde hoeveelheid elk jaar lager. De hoogte van de gaswinning wordt jaarlijks middels een vaststellingsbesluit bepaald. Dit besluit wordt in 2019 voor het eerst genomen.

Hoe kunt u uw zienswijze geven?

Waar kunt u de stukken inzien?

Alle documenten staan op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u de stukken van vrijdag 24 juni tot en met maandag 5 augustus 2019 tijdens de reguliere openingstijden ook inzien bij:

 • Gemeente Delfzijl / gemeentehuis -  Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl - T (0596) 14 05 96
 • Gemeente Loppersum / gemeentehuis - Molenweg 12, Loppersum - T (0596) 54 82 00
 • Gemeente Midden-Groningen / gemeentehuis - Gorecht-Oost 166, Hoogezand - T (0598) 37 37 37
 • Provincie Groningen / provinciehuis - Sint Jansstraat 4, Groningen - T (050) 316 4911
 • Provincie Drenthe / provinciehuis - Westerbrink 1, Assen - T (0592) 36 55 55

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het digitale zienswijzeformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Gaswinning Groningen’

Post

Bureau Energieprojecten Inspraakpunt Gaswinning Groningen, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten

Mondeling

Tijdens één van de informatieavonden of telefonisch met Bureau Energiepro jecten op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur – T (070) 379 89 79

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De minister betrekt de zienswijzen bij het definitieve besluit over de gaswinning in Groningen. Het definitieve vaststellingsbesluit Groningen gasveld wordt in september 2019 gepubliceerd. Hierin staat hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. Een belanghebbende die op het ontwerp-vaststellingsbesluit een zienswijze heeft gegeven, kan tegen het definitieve vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar kunt u op reageren?

 • Ontwerp-vaststellingsbesluit Gaswinning Groningenveld.
 • Door NAM ingediende operationele strategieën en de bijbehorende dreigings- en risicoanalyes.
 • De adviezen van (onderzoeks-) instituten.
 • De adviezen van medeoverheden.

Informatieavonden

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert diverse informatieavonden (17:00 - 20:00). Medewerkers van het ministerie en de adviseurs geven u graag toelichting op het ontwerpbesluit, de adviezen en de zienswijzeprocedure.

 • dinsdag 2 juli 2019 Trefcentrum Bedum Prof. Mekelstraat 1-5, Bedum - T (050) 3012 654
 • woensdag 3 juli 2019 Zalencentrum Vita Nova Heerestraat 39, Middelstum - T (0595) 551 481
 • maandag 8 juli 2019 Restaurant De Boerderij Hoofdweg 28, Slochteren - T (0598) 421 280
 • dinsdag 9 juli 2019 Theater & Congrescentrum de Molenberg Molenberg 11, Delfzijl - T (0596) 614 000
 • donderdag 11 juli 2019 De Nieuwe Kolk Weiersstraat 1, Assen - T (088) 012 8888

Kijk voor actuele informatie op: www.bureau-energieprojecten.nl