Ontheffing verleend ter voorkoming van schade


Publicatiedatum
18 juni 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.3, lid 1, van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor het doden van roeken met behulp van geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan kwetsbare gewassen op percelen nabij Zuidlaren.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 18 juni 2019 tot en met 29 juli 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 29 juli 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften