Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster


Publicatiedatum
19 juni 2019
Type
omgevingsvergunning
Termijn
19 juni 2019 - 30 juli 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 18 juni 2019 een verklaring ingevolge artikel 6, eerste lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen hebben afgegeven aan Attero Noord B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De verklaring betreft het storten van circa 750 ton afval dat valt onder categorie 40 (kunststof- en rubberafval) van het Bssa, op de stortplaats te Wijster.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 19 juni 2019 tot en met 30 juli 2019 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Terinzagelegging

U kunt tijdens de bezwaartermijn het besluit en de bijbehorende stukken inzien:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);

-     bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer (0800-9102).