Bodemverontreiniging; Melding Bus sanering, locatie Esweg 43 te Roderesch, gemeente Noordenveld


Publicatiedatum
12 juni 2019
Type
bodembeschermingsvergunning

Mevrouw D. Zelle en de heer J.J. Salverda hebben, ingevolge artikel 28, juncto artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming een melding Besluit uniforme saneringen (Bus) ingediend bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, voor de locatie Esweg 43 te Roderesch.
De melding is ontvangen op 21 mei 2019 en betreft een immobiele verontreiniging met asbest. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij binnen vijf weken een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft ontvangen, waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het voornoemde besluit. Deze mededelingsbrief is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer W. Ratering, telefoonnummer (0592) 754454.