Gedoogbeschikking voor Cubri Pallet Handelsmaatschappij B.V. in Schoonebeek


Publicatiedatum
4 juni 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7761PH - 14
Termijn
5 juni 2019 - 7 juli 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij besluit van 27 mei 2019 besloten om, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de gevraagde omgevingsvergunning van Cubri Pallet en Handelsmaatschappij B.V., Kanaalweg 14 te Schoonebeek, onder voorwaarden te gedogen voor activiteiten op het nieuwe terrein. Deze gedoogbeschikking geldt tot uiterlijk 15 oktober 2019 of tot het moment waarop de omgevingsvergunning in werking treedt indien dit vóór 15 oktober 2019 het geval is.

Bezwaren ten aanzien van de gedoogbeschikking

De gedoogbeschikking is op 27 mei 2019 door toezending bekend gemaakt aan Cubri Pallet Handelsmaatschappij B.V. Tot 8 juli 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Terinzagelegging

U kunt de gedoogbeschikking en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 5 juni 2019:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer (0800-9102).