Goedkeuringsbesluit voor Sunoil Biodiesel Holding B.V. in Emmen


Publicatiedatum
21 mei 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT
Termijn
22 mei 2019 - 2 juli 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen u mede dat zij het verzoek van 21 december 2018 van Sunoil Biodiesel Holding B.V., Eerste Bokslootweg 17 te Emmen voor het eindrapport inertisering van opslagtanks waarin methanol of methanol houdende stoffen zijn opgeslagen, hebben goedgekeurd.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 22 mei 2019 tot en met 2 juli 2019 tegen het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 22 mei 2019:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen,  Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.