Ontwerp provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373)


Publicatiedatum
10 april 2019
Type
overig
Termijn
10 april 2019 - 21 mei 2019

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe maken bekend dat het ontwerp provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373) met ingang van 10 april 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. Met dit plan wil de provincie de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de N373 tussen Norgerbrug en Huis ter Heide verbeteren. Het gaat om het verbreden van de wegberm en het aanleggen van veilige oversteken en nieuwe (fiets)bruggen. Voor een duidelijk overzicht van het plangebied, verwijzen wij u naar naar de pagina ober de N373. Iedereen kan tot en met 21 mei 2019 een zienswijze indienen bij Provinciale Staten van Drenthe.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening zijn het ontwerp provinciaal inpassingsplan en de behorende stukken vanaf 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 digitaal in te zien op de website met ruimtelijke plannen. U kunt het plan ook inzien in het provinciehuis in Assen. Hiervoor kunt u bellen met het Klantcontactcentrum (0592) 36 55 55.

Zienswijzen

Gedurende de periode van inzage kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp inpassingsplan met kenmerk PIP N373. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen dient u bij voorkeur digitaal in, via dit formulier. U kunt ook een schriftelijke zienswijze indienen bij Provinciale Staten van Drenthe, postbus 122, 9400 AA Assen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het Klantcontactcentrum (0592) 36 55 55.

Inloopbijeenkomst – kom het provinciaal inpassingsplan even inzien!

Op woensdag 17 april 2019 organiseert de provincie samen met de gemeenten Midden-Drenthe, Assen en Noordenveld een inloopbijeenkomst over het ontwerp provinciaal inpassingsplan. De inloopbijeenkomst vindt plaats in hotel Van der Valk in Assen. Tussen 17:00 en 20.30 uur kunt u binnen wandelen en kunt u zich laten informeren over het ontwerp provinciaal inpassingsplan. Ook kunt u vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren. Het adres is Balkenweg 1 in Assen.

Waar gaat het plan over?

Een inpassingsplan is de provinciale variant van een bestemmingsplan. In het inpassingsplan leest u de details van de nieuwe situatie. In het geval van de N373 kunt u daarbij denken aan waar de weg precies komt te liggen, hoe breed deze is, hoe het wegprofiel eruitziet en onder welke voorwaarden de reconstructie kan worden uitgevoerd. In het plan komen ook andere aspecten aan bod, zoals ecologie, bodem, geluidhinder en luchtkwaliteit. Wat niet in het plan staat, is bijvoorbeeld bebording en maximumsnelheid. Dit wordt geregeld met een verkeersbesluit. Voor een duidelijk overzicht van het plangebied, bekijkt u onderstaande kaart.

Meer informatie

Meer informatie, zoals impressies, is te vinden op de pagina over de N373.

Voor meer informatie over dit inpassingsplan kunt u contact opnemen met Foppe Koen van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of post@drenthe.nl. Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze verwijzen wij u naar deze pagina.