Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
10 april 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9335TB
Termijn
11 april 2019 - 22 mei 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7, van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontwerpbeschikking ter inzage te leggen voor:

Het in werking hebben en wijzigen van een pluimveehouderij (eenden), Asserstraat 99, 9335 TB Zuidvelde.

In onze publicatie van 27 maart 2019 hebben wij per abuis een verkeerde plaatsnaam genoemd, daarom komt de publicatie van 27 maart 2019 te vervallen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 22 mei 2019 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een verzoek indienen bij post@drenthe.nl of telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.