Bodemsanering; instemming deelsaneringsplan Europaweg West - Rijnstraat


Publicatiedatum
9 april 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9406XP
Termijn
10 april 2019 - 24 april 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 7 februari 2019 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een deelsanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van gemeente Assen ter plaatse van locatie Europaweg-West / Rijnstraat te Assen, gemeente Assen.

Gemeente Assen is van plan de bodem te saneren.

De bodemsanering houdt in dat de grond wordt ontgraven tot maximaal 1,0 m diepte, voor zover nodig voor is om de kruising her in te richten. De ontgraving wordt aangevuld met schone grond.

Het doel van de bodemsanering is de herinrichting mogelijk te maken. Daarbij is rekening gehouden met het huidige en toekomstige gebruik als infrastructuur.

De bodemsanering start in week 24 dit jaar en zal ongeveer vijf weken duren.

In het kader van artikel 39 van de Wbb zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe van plan in te stemmen met het saneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 24 april 2019  de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het saneringsplan ligt van 10 april 2019 tot en met 24 april 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568.